Terms and Conditions


De software (hierna “Software”) wordt u via internet bij wijze van Software as a Service (SaaS) aangeboden door het bedrijf Realite.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81445768, gevestigd en kantoorhoudend aan de Laan der Hesperiden 68, 1076 DX te Amsterdam (hierna “Realite”). Aan het gebruik van de Software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Software te gebruiken en/of af te nemen, gaat u hiermee akkoord.


Artikel 1. Eigendoms- en gebruiksrechten

De Software is het intellectueel eigendom van Realite of haar licentiegevers. Realite verleent u hierbij, voor de duur van de overeenkomst, een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Software. Gegevens die u opslaat of verwerkt via de Software is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Realite heeft een beperkt gebruiksrecht om deze gegevens in te zetten om de overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Software mogelijk te maken, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. U krijgt geen toegang tot de broncode van de Software. Realite zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Realite daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Realite zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.


Artikel 2. Gebruik van de Software

Om de Software te kunnen gebruiken, moet u zich eerst aanmelden. Nadat uw aanmelding is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de Software gebruiken. Het is verboden de Software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. In het bijzonder is het verboden de Software op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst. Indien Realite constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Realite zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Realite zonder waarschuwing ingrijpen. Indien naar het oordeel van Realite hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software of derden en/of van de dienstverlening via internet is Realite gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Realite mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Realite heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. Realite kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Realite van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels. We kunnen de Software, of een functie van de Software, aanduiden als prerelease- of betaversie ("Prerelease-versie"). Een Prerelease-versie is niet het eindproduct en kan bugs bevatten waardoor er systeem- of andere fouten en gegevensverlies kunnen optreden. We kunnen ervoor kiezen om de Prerelease-versie niet op de markt te brengen. U dient het gebruik van de Prerelease-versie onmiddellijk te staken en alle kopieën van de Prerelease-versie te vernietigen als we u dit vragen of als we een handelsversie van de Prerelease-versie uitbrengen. Elke afzonderlijke overeenkomst die we met u sluiten in verband met de Prerelease-versie heeft prioriteit boven deze bepalingen.


Artikel 3. Privacy en beveiliging

Met de Software worden persoonsgegevens verwerkt. Realite treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De Klant is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Realite voor alle aanspraken van derden/betrokkenen onder de AVG/GDPR. Realite draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van Realite bevinden en Realite daartoe op grond van de geldende privacywetgeving is gehouden. Een verwerkingsovereenkomst waarin aanvullende waarborgen en verplichtingen van Partijen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.


Artikel 4. Continuïteit

Realite zal u onverwijld op de hoogte stellen indien haar financiële positie zodanig verslechtert dat de bedrijfscontinuïteit van Realite of de continuïteit van de uitvoering van de Software in gevaar dreigt te komen of komt. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk te goeder trouw de consequenties voor de uitvoering van de Software en de mogelijke oplossingen bespreken om de bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Realite heeft juridische en praktische maatregelen genomen teneinde haar continuïteit te borgen.


Artikel 5. Beschikbaarheid en onderhoud

Realite spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Realite onderhoudt de Software actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Realite dit in de nachtelijke uren (tussen 22:00 en 08:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. Realite heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Realite zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om u tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling en de verwachte duur, maar is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Realite zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden. Realite kan hierbij echter afhankelijk zijn van haar leverancier(s). Realite is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Software niet ten goede komt of niet in het belang is van u. Bij een supportverzoek zal Realite zo snel mogelijk reageren op het verzoek. Onder een reactie wordt verstaan een bevestiging van ontvangst van het verzoek met een inhoudelijke terugkoppeling en een aankondiging van de actie die Realite zal nemen en de oplostijd (indien van toepassing). Nadat de melding is ontvangen en de reactie is gegeven, zal Realite werken aan een oplossing voor de melding. De oplossing wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld. Een oplossing als bedoeld in het vorige lid kan een workaround betreffen. Van een workaround is sprake als de geleverde oplossing het probleem niet definitief oplost, maar de impact ervan beperkt of een route om het probleem oplevert. Binnen de oplostijd wordt een workaround geleverd, een echte oplossing komt zo snel mogelijk daarna, zodra deze gereed is. De door Realite genoemde tijden voor het geven van een reactie dan wel een oplossing zijn richttijden. Hoewel Realite zich inspant deze te allen tijde te halen, worden geen garanties gegeven dat een reactie dan wel een oplossing ook daadwerkelijk binnen deze richttijden geleverd wordt. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van het niet halen van een richttijd. Ten behoeve van bestrijding van calamiteiten zal Realite dagelijks reserve-kopieën (backups) maken van data die wordt opgeslagen middels de Software.


Artikel 6. Vergoeding

Aan het gebruik van de Software is een vergoeding per jaar of per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De kosten verbonden aan het gebruik van de Software zijn vermeld op de website van Realite. Realite zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen, en is daarbij gerechtigd elektronisch te factureren. Betaling per maand dient altijd te worden verricht via automatische incasso. Alleen bij jaarbetaling of bij facturen groter dan € 2.500 exclusief BTW kan betaling plaatsvinden door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Realite. De betalingstermijn van facturen is 10 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien u niet tijdig betaalt, bent u vanaf 10 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Realite is steeds gerechtigd te verlangen dat u voldoende zekerheid stelt teneinde uw betalingsverplichtingen na te nakomen. Als u de rekeningen voor het gebruik van de Software niet voldoet, heeft Realite het recht het gebruik van de Software, evenals andere diensten die u bij Realite en/of de aan haar gelieerde ondernemingen afneemt, stop te zetten dan wel te beperken. Als u een terugboeking uitvoert van een automatisch geïncasseerde factuur, heeft Realite het recht om uw toegang tot de software te blokkeren. Realite heeft tevens het recht u administratiekosten in rekening te brengen voor het weer deblokkeren van de software. Na een blokkade verkrijgt u pas weer toegang tot de software nadat u heeft aangetoond dat u alle openstaande facturen heeft voldaan.


Artikel 7. Niet-overname personeel

Het is niet toegestaan gedurende de overeenkomst en voor een periode van één (1) jaar na beëindiging van deze overeenkomst, medewerkers van Realite in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze medewerkers dienaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van Realite. Per overtreding van de in het vorige lid bedoelde verbod bent u aan Realite een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van één bruto jaarsalaris per betrokken medewerker.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Realite beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis met een maximum van EUR. 25.000,- op jaarbasis. Realite is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Realite meldt. U vrijwaart Realite voor alle aanspraken van derden en stelt Realite hiervoor volledig schadeloos. In geval van overmacht is Realite nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, een (d)dos) aanval, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 9. Duur en opzegging

Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruik maakt van de dienst en loopt dan gelijk aan de gekozen abonnement cyclus. De cyclus bedraagt een maand. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand. Deze opzegmogelijkheid geldt ook voor Realite. Van de in het vorige lid bedoelde termijn kan worden afgeweken. In de overeenkomst kan een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. De opzegtermijn zoals vermeld in de overeenkomst is leidend.


Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden

Realite mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Realite zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Realite nieuwsbrief per e-mail, zodat u daar kennis van kunt nemen. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 11. Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Realite wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. U verklaart akkoord te zijn met ontvangst van communicatie per e-mail via het e-mailadres die u bij Realite heeft opgegeven. Realite is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Software of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.